ชื่อ - นามสกุล :นายศักย์วริษฐ์ อินธิแสง
ตำแหน่ง :รองปลัดเทศบาล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม :