ชื่อ - นามสกุล :นางชนดา เจริญพร
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :