ชื่อ - นามสกุล :น.ส สายพิน ธิวะโต
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :