ชื่อ - นามสกุล :นายศักย์วริษฐ์ อินธิแสง
ตำแหน่ง :รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :