ชื่อ - นามสกุล :นางสาวมนันยา จันทร
ตำแหน่ง :หน.ศพด.วัดโพธิ์คำ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :