ชื่อ - นามสกุล :นายร่มชาติ นาคบุตร
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองสวัสดิการสังคม
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นักพัฒนาชุมชน